Planprosessen går videre

11. august 2010 ble det lagt ut en del dokumenter på Oslo kommune sin nettsider for innsyn. VPN skal nå ta en gjennomgang av kommentarer som er kommet inn. Klubben har allerede kommentert det meste, men vi i VPN kommer selvfølgelig med våre egne forslag til hvordan ting kan løses. Eiendoms- og byfornyelsesetaten: Energi: De … Fortsett å lese «Planprosessen går videre»

11. august 2010 ble det lagt ut en del dokumenter på Oslo kommune sin nettsider for innsyn. VPN skal nå ta en gjennomgang av kommentarer som er kommet inn. Klubben har allerede kommentert det meste, men vi i VPN kommer selvfølgelig med våre egne forslag til hvordan ting kan løses.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten: Energi: De påpeker at Bystyret har en høyere ambisjon for energibruk for bygg innenfor kommunen enn det som ligger i TEK.

Klubbens kommentar:
Energi: Forslagsstiller er inneforstått med at dette temaet blir en del av salgsavtalen. Temaet vil bli ytterligere behandlet i forbindelse med pågående utarbeidelse av MOP.

VPN svarer:
Greit nok at ting skal være så miljøvennlig som mulig. Med tanke på at varme etter hvert kan hentes fra en eventuell ishall så vil det bli lavere bruk av strøm. Dette burde ikke være et problem. Klanen har også en del folk som trenger å trene. VPN anbefaler derfor at man setter opp en haug sykler som generer strøm, disse burde folk kunne disponere fritt.

Byantikvaren:
Nyere tids kulturminner: Ingen bygninger innenfor planområdet står på Byantikvarens Gule liste. Hovin skole er en av de fremste og best bevarte skoleanlegg fra 1950-tallet, i henhold til verneplan for skolebygg i Oslo, utarbeidet av Byantikvaren og Undervisningsbygg. Byantikvaren anmoder om at deler av bygningen bevares og integreres i ny bruk.Arkeologiske forhold: Arkeologiske funn i nærområdet, gammel navnetradisjon, nærhet til kjent middelaldergård og topografi gir potensial for automatisk fredede kulturminner og Byantikvaren krever arkeologisk registrering av planområdet før de vil gi endelig uttalelse i saken. De henviser til lov om kulturminner av 9.juni 1978 nr 50 §9 – undersøkelsesplikten. Registreringen omfatter hele planområdet og skal bekostes av tiltakshaver.

Klubbens kommentar:
Byantikvaren anmoder om at deler av skolebygningen bevares og integreres i ny bruk av anlegget.
Forslagsstiller vurderer dette som uaktuelt fordi Hovin skoles tomt er den eneste som egner seg for næringsutbygging som tilleggsformål til stadion og at den er for liten til at en slik integrering er mulig.
Tiltakshaver har tatt til etterretning at det kreves arkeologisk registrering og er i dialog med Byantikvaren om gjennomføring av arkeologisk registrering.

VPN svarer:
Hva som kan være verneverdig med Hovin skole er for oss et stort spørsmålstegn. For det første er bygget stygt som juling og for det andre er det vedtatt at skolen skal flyttes. Den rønna der kan ikke brukes til noe uansett. Riv den ned. Når det gjelder arkeologiske utgravninger så er det noe klubben må betale for. Greit nok, la oss bare håpe at de ikke finner noe som helst.

Omsorgsbygg:
Omsorgsbygg eier Innspurten barnehage som ble etablert i 1994. De har i tidligere uttalelser bedt om at Innspurten barnehage opprettholdes, og at det i tillegg bygges ny barnehage på 10-12 avdelinger i tilknytning til idrettsanlegget.Behov for barnehageplasser: Videre mener de at de 180 nye boligene som planforslaget legger opp til vil fylle den økning i barnehageplasser det også legges opp til. De ber om at det gjøres en utregning av forventet antall innflyttede barn i planområdet etter utbygging.Dersom barnehagen ikke opprettholdes ønsker de at barnehagen/friområde reguleres i tidsrekkefølge.

Klubben svarer:
Det er forslagsstillers vurdering at selv med 180 nye boliger, hvorav 120 er egnet for barnefamilier, vil forslaget gi økt barnehagekapasitet.
Hvis kommunen likevel finner at de ønsker eksiterende barnehage opprettholdt, vil ikke forslagstiller motsette seg dette.

VPN svarer:
Dagens barnehage har 8 avdeling etter hva VPN har skjønt. Den nye barnehagen som skal bygges er på 10-12 avdeling. Allikevel motsetter Omsorgsbygg seg dette. HALLO? Dere får flere barnehageplasser mot at dere gir opp dagens barnehage. Burde vel være ganske logisk at man hopper i taket og sier ja til det? Uansett, klubben har løst dette på en glimrende måte ved å si at de kan beholde dagens barnehage.

Oslo Idrettskrets:
Behovsanalysen: Stiller spørsmål ved behovsanalysen og kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av manglende kapasitet i eksisterende anlegg for toppfotballen i Oslo. De ser heller ikke at en generell mangel på anlegg forsvarer bygging av ny publikumsarena alene. Har for øvrig forståelse for Vålerenga fotballs ønske om eget fotballanlegg.

Klubbens svar:
Behov for baner: Planbeskrivelsen presiserer at det er behov for et signalanlegg for toppfotball i Oslo Øst, og at dekningsgrad for anlegg med naturgress er lav. Dette, sammen med Vålerenga fotballs eget behov for hjemmekamparena er grunnlag for at man ønsker å bygge en publikumsarena med kunstgress som har større kapasitet, enn f. eks Ullevål Stadion har i dag.

VPN svarer:
Her virker det meste greit og vi konkluderer med at det blir kunstgress på ny stadion.

Interesseorganisasjonen Valle Hovin c/o Aktiv Skøyteklubb:
Aktiv Skøyteklubb mener såpass mye at vi ikke kan gjengi alt her, men vi tar en liten liste over ting som er viktig:
• Ønsker å bygge en ishall med plass til 12 900 tilskuere.
• Opptatt av at tillatt høyde på bygget må være høyere enn 30 meter. I Bandy er det krav om 12 meters høyde til tak for innendørskamper.
• Opptatt av at de må ha garderober, plass til ismaskin og at publikum skal ha tilgang til banen under byggeperioden.
• Ønsker redgjørelse for behov av ny ishall.
• Insisterer på at stadion og ishall bygges samtidig.
• Krever at Idrettsetaten skal involvere seg mer.

Klubbens svar:
Høyde på anlegg: Isflaten ligger i dag på K+90,2 og foreslått regulert høyde for ishall er på K+120, noe vil gi en mulig høyde på nærmere 30 m. Dette bør være rikelig i forhold til det angitte behovet på 12 m for bandy og gi ytterligere høyde for tribuner og konstruksjon. Bystyrevedtaket forutsetter at det legges reguleringsmessig til rette for etablering av skøytehall, men angir ikke krav om antall tilskuerplasser.
Når det gjelder fremtidig bruk av arealene og eventuelle fellesarealer, som i dag eies av Oslo kommune, er dette forhold som naturlig vil fastsettes i salgsavtalen mellom Oslo kommune og forslagsstiller. Vi antar at Oslo kommune i denne sammenheng vil ivareta de ulike brukernes interesser.
Reguleringsplanen åpner for at ishall og fotballstadion kan bygges samtidig eller hver for seg. Samtidig bygging vil være avhengig av at tiltakene kan finansieres på samme tid. På nåværende tidspunkt er dette ikke avklart.

VPN svarer:
Det er ganske klart her at Aktiv Skøyteklubb har lyst på en ny ishall. Om det er grunnlag for 12 900 tilskuere tviler vi mer på. Noe i nærheten av 5000 er nok mer realistisk. Det store problemet til Aktiv Skøyteklubb virker å være finansieringen. Hvordan skal de få Oslo Kommune med på å spytte inn penger til ny ishall? Vi tviler på at det skjer, men det er alltid lov å håpe. Et skikkelig anlegg med både stadion og ishall er nok å foretrekke, men det kan IKKE forsinke prosessen med å bygge ny stadion.

Diverse andre som mener ting:
Helse- og velferdsetaten: Er opptatt av forurensing og luftkvalitet i området. VPN svarer: Det kan neppe bli verre enn det er for Hovin skole og Innspurten barnehage i dag.
Undervisningsbygg: Har spørsmål om de 180 leilighetene som er planlagt på området. Hvor mange barnefamilier kan flytte inn? Og hvor mange barn flytter dit? VPN svarer: Spør du meg, så spør jeg deg.
Vann- og avløpsetaten: Opptatt av at rør som ligger i bakken i dag. VPN svarer: Selvfølgelig vil man ta hensyn til det. Den nye stadion trenger kloakk den også.
Renovasjonsetaten: Er opptatt av at man legger til rette for søppeltømming. VPN svarer: Dette vil nok bli lagt til rette for siden vi vil ha kjørt bort søppel.

Kollektivtrafikken – Ruter AS (Svar fra 2008):
Utbyggingen vil komme i 4-5 minutters gangavstand til Helsfyr kollektivknutepunkt som foruten T-banen har mange bussavganger i de fleste retninger. I tillegg er det kort avstand til buss i Teisenkrysset, som bl.a. gir forbindelse langs Ring 3. Stammen i kollektivtilbudet er dog T-banen, som i dag har 16 avganger i timen i hver retning. På sikt kan dette økes til 20 avganger. Dette området er således et av de beste utenfor sentrum hva gjelder kollektivtilbud. Dermed tåler området tung utbygging. Ved store publikumsarrangementer vil også Hasle T-banestasjon på Grorudbanen (ca. 10 minutters gangavstand) kunne supplere betjeningen av Valle-Hovin-området. Konklusjonen er at det foreslåtte stadionanlegget vil få en gunstig plassering i forhold til kollektivtrafikken, og at alternativene med høyt innslag av næring vil ligge godt til rette for høy kollektivandel også for de daglige reisene som slik virksomhet skaper.

VPN svarer:
Vi takker Ruter for et godt innspill og sier oss enig i at Valle området er godt tilrettelagt for bruk av kollektivtrafikken. At antall avganger ved Helsfyr stasjon også kan økes er veldig bra.

Det meste fra denne artikkelen er hentet direkte fra Bemerkninger til planskisse – forslagsstillers sammendrag og kommentarer Asplan Viak 10.08.2010.

Legg igjen en kommentar