Hvilket stadionforslag liker du best?

VPN har publisert rapporten til Plan- og Bygningsetaten med de ulike forslagene til plassering av Vålerengas eventuelle nye stadion. Men hvilken plassering liker du best? Stem her! Alternativene: Oversiktskart over alle alternativene. 2. plass: Oslo S Revierkaia Vippetangen Filipstad Lodalen Tøyen Ensjø 3. plass: Valle . Stubberud Grønlia Sørenga er stedet VPNs lesere aller helst … Fortsett å lese «Hvilket stadionforslag liker du best?»

VPN har publisert rapporten til Plan- og Bygningsetaten med de ulike forslagene til plassering av Vålerengas eventuelle nye stadion. Men hvilken plassering liker du best? Stem her!

Alternativene:

Oversiktskart over alle alternativene.

2. plass: Oslo S

Revierkaia

Vippetangen

Filipstad

Lodalen

Tøyen

Ensjø

3. plass: Valle

.

Stubberud

Grønlia

Sørenga er stedet VPNs lesere aller helst vil at Vålerenga skal bygge stadion.

Stadionalternativene

Ytterligere arrondering må til før Plan- og Bygningsetaten vil ta noe standpunkt til endelig anbefaling om stadionalternativene. Vi omtaler i raske ordlag Plan- og Bygningsetatens behandling av stadionalternativer for en ny hjemmebane for Vålerenga. Følgende alternativer er lagt frem for behandling inkludert de som PBE selv har foreslått (fra rapportens innholdsfortegnelse): LOKALISERING 1: BJØRVIKA – … Fortsett å lese «Stadionalternativene»

Ytterligere arrondering må til før Plan- og Bygningsetaten vil ta noe standpunkt til endelig anbefaling om stadionalternativene.

Vi omtaler i raske ordlag Plan- og Bygningsetatens behandling av stadionalternativer for en ny hjemmebane for Vålerenga.

Følgende alternativer er lagt frem for behandling inkludert de som PBE selv har foreslått (fra rapportens innholdsfortegnelse):

LOKALISERING 1: BJØRVIKA – SØRENGUTSTIKKEREN
LOKALISERING 2: GRØNLIA – KONGSHAVN
LOKALISERING 3: LOKK OVER OSLO S
LOKALISERING 4: REVIERKAIA
LOKALISERING 5: VIPPETANGEN
LOKALISERING 6: FILIPSTAD
LOKALISERING 7: LODALEN
LOKALISERING 8: TØYEN SIRKUSTOMTA
LOKALISERING 9: ENSJØ
LOKALISERING 9: VALLE
LOKALISERING 10: STUBBERUD I GRORUDDALEN

Til det enkelte alternativ er det gjort vurderinger utfra kriterier som beliggenhet, mulige innvirkning på tilstøtende bygninger, det omkringliggende miljøet, byantikvariske hensyn, trafikale hensyn og lokaltilknytning.

VPN henviser til den fulle rapporten på Plan- og Bygningsetatens nettsider for ytterligere detaljer.

Erfaringsmessig vil alternativer høyt opp på slike lister være svært mye mer reelle enn alternativene lenger ned på listen…

Bjørvika
Rapportens konklusjon:
Betyr et vesentlig avvik fra planvedtak og et omfattende tap av boligmasse i forhold til politiske ambisjoner. Vil endre intensjonene bak behandlingen av Bjørvikas overordnede landskapsrom og vil kreve omfattende nyplanlegging av Sørenga/Grønlia både mht arealdisponering og transportløsning samt reforhandling av utbyggingsavtalen.
Sørengautstikkeren vil etter p-normene får samme antall plasser som de andre lokaliseringene i Bjørvikaområdet. Trolig er det slik at fotballpublikummet kan gis tilfredsstillende tilbud ved å forsterke busstilbudet dersom banetilbudet uteblir eller evt sørge for at regionale bussruter langs Mosseveien stanser ved Sørenga. Det er imidlertid vanskelig å gi et godt nok tilbud til kunder og arbeidstakere uten å øke parkeringsdekningen vesentlig. Da må også trafikkløsningene i området omarbeides fullstendig.

Grønlia – Kongshavn

Rapportens konklusjon:
Betyr et vesentlig omprogrammering av Grønlias søndre del og et betydelig tap av boligmasse i forhold til politiske ambisjoner. Pga. sin beliggenhet i planområdets utkant vil dette likevel være 17 det alternativet som i minst grad forrykker de politiske målene bak Bjørvikavedtaket. En fortetting med utadrettede virksomheter i dette området ved fjordpromenadens endepunkt er allerede lagt inn i Bjørvikaplanen.
Forholdet mellom de tunge bygningsmassene det nye anlegget utgjør og Ekebergskråningen med Sjømannskolen og trehusrekken i Kongshavn vil være konfliktfulle i forhold til antikvariske interesser.

Plasseringen vil kunne fungere som et stadion basert på stor grad av bilbetjening både for tilskuere, kunder og ansatte forutsatt nytt planskilt kryss på Mosseveien og at et større parkeringsanlegg lokaliseres i Ekebergfjellet. Et matebusstilbud fra Oslo S vil trolig kunne dekke behovet for kollektivtransport. Dersom en lokalbane blir anlagt langs sjøfronten på sikt, vil dette kunne overflødiggjøre busstilbudet. Usikkerheten omkring om og når et nytt banetilbud vil komme, gjør at det er vanskelig å basere seg på et anlegg tuftet på stor grad av kollektivbetjening.

Oslo S

Rapportens konklusjon:
Dette anlegget kan fungere utmerket for alle trafikantgrupper som et kollektivbasert anlegg, men plasseringen vil være meget vanskelig dersom man tenker seg store parkeringsanlegg. Kan være et interessant alternativ dersom videre utredninger rundt lokalklima og sikkerhet/kostnader kan løses. Innvirkningen på den historiske byen og vesentlige siktakser er betydelig, og graden av konflikt må utredes nærmere.

Revierkaia

Rapportens konklusjon:
Ut fra konfliktene i forhold til sikkerhet og de nasjonale kulturminneinteressene knyttet til Akershus festning, vil denne lokaliseringen vanskelig la seg realisere. Denne lokaliseringen vil trolig kunne fungere transportmessig for tilskuerne dersom en legger godt til rette for kontakt med kollektive transportmidler rundt Oslo S. Næringsdelen vil høyst sannsynlig ikke fungere med forutsetning om at så mange reiser kollektivt som er nødvendig dersom parkeringsdekningen blir liten i overensstemmelse med normene. Økes parkeringsdekningen vil det ytterligere forverre avviklingen i Havnelager krysset. Det ser ut til at denne plasseringen er vanskelig med de gitte forutsetninger om en høy andel næring med handel.

Vippetangen

Rapportens konklusjon:
Neppe realiserbart. Alternativet er i sterk konflikt med nasjonale kulturminneinteresser.
Trafikalt er alternativet stort sett identisk med Revierhavna, men kanskje i enda større grad vanskelig i forhold til atkomstforhold og parkering.

Filipstad

Rapportens konklusjon:
Det antas at området geografisk ligger i ytterkant av det aktuelle for et hjemme stadion for Vålerenga IF, men på sikt er det sannsynlig at Filipstad vil bli oppfattet som en vestlig utvidelse av Oslo sentrum. Et stadionanlegg for VIF vil kunne innpasses på Filipstad og bidra positivt til utviklingen av området som en arena for sports/kultur aktiviteter og urban rekreasjon. For fotballpublikummet vil et anlegg kunne fungere transportmessig dersom kollektivtilbudet forbedres noe ved f. flere bussavganger og evt rutejustering. Dersom en ny Fjordbane kommer vil tilbudet bli meget bra. For næringsdelen vil en i større grad bli avhengig av parkeringsplasser, men det kan også tenkes at næringsarealene kan ha fordel av nærheten til Aker brygge slik at det ikke er nødvendig med en egen stor parkeringsplass. Det er derfor sannsynlig at et stadion basert på en dels kollektivbetjening og dels bilbetjening evt også via Aker brygge vil kunne fungere.

Lodalen

Rapportens konklusjon:
Dette er et interessant alternativ med store teknisk-økonomiske utfordringer. Også lokalklimatiske
virkninger må vurderes nærmere. Forholdet til vognbehandlingshallen som bevaringsobjekt er konfliktfylt og må utredes nærmere. Lokaliseringen vil kunne fungere både for tilskuerne til stadiondelen og for kunder basert på dels betjening med kollektivtrafikk og dels betjening med bil.
Parkeringen bør knyttes mest mulig direkte til hovedveisystemet, aller helst med direkte avkjøring i
tunnelen.

Tøyen Sirkustomta

Rapportens konklusjon:
Siden tomteforholdene for et stadion i dette området er for små, og konfliktnivået høyt, er det ikke gjort noen vurdering av trafikale forhold for dette alternativet. Alternativet er også svært konfliktfylt i forhold til kulturminneverdiene.

Ensjø

Rapportens konklusjon:
Vil være svært konfliktfull i forhold til Planprogrammet for Ensjøbyen og pågående reguleringsprosess. Balansen mellom boligutviklingen og det planlagte lokalsenteret ”tyngdepunktet” vil bli svakere.
Kollektivtilgjengeligheten er bra for stadiondelen, men trolig ikke så bra at hele anlegget kan baseres bare på kollektivtransport. Biltilgjengeligheten er svak og økt biltrafikk vil være ugunstig for pågående boligplaner på Ensjø. Ensjøveien er allerede sterkt belastet i rushtiden.

Valle

Rapportens konklusjon:
Området ligger godt til rette for et stadion, men forholdene er trange for en næringsutvikling med det ambisjonsnivået som er forutsatt. Med en vekselvis bruk av p-plassene ser det ut til at et stadion i dette området vil kunne fungere transportmessig, helst med en direkte atkomst fra hovedveinettet. Transport av tilskuere må i hovedsak baseres på kollektivbruk mens næringsdelen kan baseres på en kombinasjon av bil og kollektivtransport.

Stubberud

Rapportens konklusjon:
Begge delområdene skulle ligge vel til rette for et stadion. I underalternativ A Stubberudfeltet kan et stadion og næringsbebyggelsen under fortutsetningen om utvikling av en helhetsplan for området bidra som en generator for ønsket utvikling av området.
Med en oppgradert gangatkomst fra Trosterud T-banestasjon, vil kollektivtilbudet trolig kunne forbedres i tilstrekkelig grad slik at det blir akseptabelt for de tilskuerne som ikke kommer med bil.
Anlegget må til en viss grad grad baseres på bilbasert atkomst både for tilskuere og kunder/ansatte.
Mange parkeringsplasser er derfor nødvendig og derfor blir atkomsten til E6 viktig. Her er det stor usikkerhet og det er gunstig om dette kunne avklares før en tar endelig stilling til dette alternativet.

Egnet-anbefalinger:
Kategori A, antatt velegnet:
– Valle
– Stubberud (begge underalternative Stubberudfeltet og Stubberudmyra)
– Filipstad (uten hensyn til stor geografisk avstand til Vålerenga)

Kategori B, antatt egnet:
– Grønlia/Kongshavn
– Overbygning av Oslo S

Kategori C, mulig egnet
– Lodalen

De øvrige alternativene er dermed silet ut etter kommunens anbefaling.