Stadionalternativene

Ytterligere arrondering må til før Plan- og Bygningsetaten vil ta noe standpunkt til endelig anbefaling om stadionalternativene. Vi omtaler i raske ordlag Plan- og Bygningsetatens behandling av stadionalternativer for en ny hjemmebane for Vålerenga. Følgende alternativer er lagt frem for behandling inkludert de som PBE selv har foreslått (fra rapportens innholdsfortegnelse): LOKALISERING 1: BJØRVIKA – … Fortsett å lese «Stadionalternativene»

Ytterligere arrondering må til før Plan- og Bygningsetaten vil ta noe standpunkt til endelig anbefaling om stadionalternativene.

Vi omtaler i raske ordlag Plan- og Bygningsetatens behandling av stadionalternativer for en ny hjemmebane for Vålerenga.

Følgende alternativer er lagt frem for behandling inkludert de som PBE selv har foreslått (fra rapportens innholdsfortegnelse):

LOKALISERING 1: BJØRVIKA – SØRENGUTSTIKKEREN
LOKALISERING 2: GRØNLIA – KONGSHAVN
LOKALISERING 3: LOKK OVER OSLO S
LOKALISERING 4: REVIERKAIA
LOKALISERING 5: VIPPETANGEN
LOKALISERING 6: FILIPSTAD
LOKALISERING 7: LODALEN
LOKALISERING 8: TØYEN SIRKUSTOMTA
LOKALISERING 9: ENSJØ
LOKALISERING 9: VALLE
LOKALISERING 10: STUBBERUD I GRORUDDALEN

Til det enkelte alternativ er det gjort vurderinger utfra kriterier som beliggenhet, mulige innvirkning på tilstøtende bygninger, det omkringliggende miljøet, byantikvariske hensyn, trafikale hensyn og lokaltilknytning.

VPN henviser til den fulle rapporten på Plan- og Bygningsetatens nettsider for ytterligere detaljer.

Erfaringsmessig vil alternativer høyt opp på slike lister være svært mye mer reelle enn alternativene lenger ned på listen…

Bjørvika
Rapportens konklusjon:
Betyr et vesentlig avvik fra planvedtak og et omfattende tap av boligmasse i forhold til politiske ambisjoner. Vil endre intensjonene bak behandlingen av Bjørvikas overordnede landskapsrom og vil kreve omfattende nyplanlegging av Sørenga/Grønlia både mht arealdisponering og transportløsning samt reforhandling av utbyggingsavtalen.
Sørengautstikkeren vil etter p-normene får samme antall plasser som de andre lokaliseringene i Bjørvikaområdet. Trolig er det slik at fotballpublikummet kan gis tilfredsstillende tilbud ved å forsterke busstilbudet dersom banetilbudet uteblir eller evt sørge for at regionale bussruter langs Mosseveien stanser ved Sørenga. Det er imidlertid vanskelig å gi et godt nok tilbud til kunder og arbeidstakere uten å øke parkeringsdekningen vesentlig. Da må også trafikkløsningene i området omarbeides fullstendig.

Grønlia – Kongshavn

Rapportens konklusjon:
Betyr et vesentlig omprogrammering av Grønlias søndre del og et betydelig tap av boligmasse i forhold til politiske ambisjoner. Pga. sin beliggenhet i planområdets utkant vil dette likevel være 17 det alternativet som i minst grad forrykker de politiske målene bak Bjørvikavedtaket. En fortetting med utadrettede virksomheter i dette området ved fjordpromenadens endepunkt er allerede lagt inn i Bjørvikaplanen.
Forholdet mellom de tunge bygningsmassene det nye anlegget utgjør og Ekebergskråningen med Sjømannskolen og trehusrekken i Kongshavn vil være konfliktfulle i forhold til antikvariske interesser.

Plasseringen vil kunne fungere som et stadion basert på stor grad av bilbetjening både for tilskuere, kunder og ansatte forutsatt nytt planskilt kryss på Mosseveien og at et større parkeringsanlegg lokaliseres i Ekebergfjellet. Et matebusstilbud fra Oslo S vil trolig kunne dekke behovet for kollektivtransport. Dersom en lokalbane blir anlagt langs sjøfronten på sikt, vil dette kunne overflødiggjøre busstilbudet. Usikkerheten omkring om og når et nytt banetilbud vil komme, gjør at det er vanskelig å basere seg på et anlegg tuftet på stor grad av kollektivbetjening.

Oslo S

Rapportens konklusjon:
Dette anlegget kan fungere utmerket for alle trafikantgrupper som et kollektivbasert anlegg, men plasseringen vil være meget vanskelig dersom man tenker seg store parkeringsanlegg. Kan være et interessant alternativ dersom videre utredninger rundt lokalklima og sikkerhet/kostnader kan løses. Innvirkningen på den historiske byen og vesentlige siktakser er betydelig, og graden av konflikt må utredes nærmere.

Revierkaia

Rapportens konklusjon:
Ut fra konfliktene i forhold til sikkerhet og de nasjonale kulturminneinteressene knyttet til Akershus festning, vil denne lokaliseringen vanskelig la seg realisere. Denne lokaliseringen vil trolig kunne fungere transportmessig for tilskuerne dersom en legger godt til rette for kontakt med kollektive transportmidler rundt Oslo S. Næringsdelen vil høyst sannsynlig ikke fungere med forutsetning om at så mange reiser kollektivt som er nødvendig dersom parkeringsdekningen blir liten i overensstemmelse med normene. Økes parkeringsdekningen vil det ytterligere forverre avviklingen i Havnelager krysset. Det ser ut til at denne plasseringen er vanskelig med de gitte forutsetninger om en høy andel næring med handel.

Vippetangen

Rapportens konklusjon:
Neppe realiserbart. Alternativet er i sterk konflikt med nasjonale kulturminneinteresser.
Trafikalt er alternativet stort sett identisk med Revierhavna, men kanskje i enda større grad vanskelig i forhold til atkomstforhold og parkering.

Filipstad

Rapportens konklusjon:
Det antas at området geografisk ligger i ytterkant av det aktuelle for et hjemme stadion for Vålerenga IF, men på sikt er det sannsynlig at Filipstad vil bli oppfattet som en vestlig utvidelse av Oslo sentrum. Et stadionanlegg for VIF vil kunne innpasses på Filipstad og bidra positivt til utviklingen av området som en arena for sports/kultur aktiviteter og urban rekreasjon. For fotballpublikummet vil et anlegg kunne fungere transportmessig dersom kollektivtilbudet forbedres noe ved f. flere bussavganger og evt rutejustering. Dersom en ny Fjordbane kommer vil tilbudet bli meget bra. For næringsdelen vil en i større grad bli avhengig av parkeringsplasser, men det kan også tenkes at næringsarealene kan ha fordel av nærheten til Aker brygge slik at det ikke er nødvendig med en egen stor parkeringsplass. Det er derfor sannsynlig at et stadion basert på en dels kollektivbetjening og dels bilbetjening evt også via Aker brygge vil kunne fungere.

Lodalen

Rapportens konklusjon:
Dette er et interessant alternativ med store teknisk-økonomiske utfordringer. Også lokalklimatiske
virkninger må vurderes nærmere. Forholdet til vognbehandlingshallen som bevaringsobjekt er konfliktfylt og må utredes nærmere. Lokaliseringen vil kunne fungere både for tilskuerne til stadiondelen og for kunder basert på dels betjening med kollektivtrafikk og dels betjening med bil.
Parkeringen bør knyttes mest mulig direkte til hovedveisystemet, aller helst med direkte avkjøring i
tunnelen.

Tøyen Sirkustomta

Rapportens konklusjon:
Siden tomteforholdene for et stadion i dette området er for små, og konfliktnivået høyt, er det ikke gjort noen vurdering av trafikale forhold for dette alternativet. Alternativet er også svært konfliktfylt i forhold til kulturminneverdiene.

Ensjø

Rapportens konklusjon:
Vil være svært konfliktfull i forhold til Planprogrammet for Ensjøbyen og pågående reguleringsprosess. Balansen mellom boligutviklingen og det planlagte lokalsenteret ”tyngdepunktet” vil bli svakere.
Kollektivtilgjengeligheten er bra for stadiondelen, men trolig ikke så bra at hele anlegget kan baseres bare på kollektivtransport. Biltilgjengeligheten er svak og økt biltrafikk vil være ugunstig for pågående boligplaner på Ensjø. Ensjøveien er allerede sterkt belastet i rushtiden.

Valle

Rapportens konklusjon:
Området ligger godt til rette for et stadion, men forholdene er trange for en næringsutvikling med det ambisjonsnivået som er forutsatt. Med en vekselvis bruk av p-plassene ser det ut til at et stadion i dette området vil kunne fungere transportmessig, helst med en direkte atkomst fra hovedveinettet. Transport av tilskuere må i hovedsak baseres på kollektivbruk mens næringsdelen kan baseres på en kombinasjon av bil og kollektivtransport.

Stubberud

Rapportens konklusjon:
Begge delområdene skulle ligge vel til rette for et stadion. I underalternativ A Stubberudfeltet kan et stadion og næringsbebyggelsen under fortutsetningen om utvikling av en helhetsplan for området bidra som en generator for ønsket utvikling av området.
Med en oppgradert gangatkomst fra Trosterud T-banestasjon, vil kollektivtilbudet trolig kunne forbedres i tilstrekkelig grad slik at det blir akseptabelt for de tilskuerne som ikke kommer med bil.
Anlegget må til en viss grad grad baseres på bilbasert atkomst både for tilskuere og kunder/ansatte.
Mange parkeringsplasser er derfor nødvendig og derfor blir atkomsten til E6 viktig. Her er det stor usikkerhet og det er gunstig om dette kunne avklares før en tar endelig stilling til dette alternativet.

Egnet-anbefalinger:
Kategori A, antatt velegnet:
– Valle
– Stubberud (begge underalternative Stubberudfeltet og Stubberudmyra)
– Filipstad (uten hensyn til stor geografisk avstand til Vålerenga)

Kategori B, antatt egnet:
– Grønlia/Kongshavn
– Overbygning av Oslo S

Kategori C, mulig egnet
– Lodalen

De øvrige alternativene er dermed silet ut etter kommunens anbefaling.

Bjørvika, Sørenga, Vålerenga

Klanen jobber nå hardt for at prosessen rundt byggingen av en ny stadion skal skyte fart og konkretiseres. Bjørvika fremstår som det heteste alternativet og vi hitsetter derfor artikkelen som stod i Dagsavisen og var omtalt i Aftenposten. Krav om folkeavstemming vedrørende Bjørvikas framtid. Vålerengas supporterklubb Klanen er vanvittig stolte av Oslo. Følgelig er vi … Fortsett å lese «Bjørvika, Sørenga, Vålerenga»

Klanen jobber nå hardt for at prosessen rundt byggingen av en ny stadion skal skyte fart og konkretiseres. Bjørvika fremstår som det heteste alternativet og vi hitsetter derfor artikkelen som stod i Dagsavisen og var omtalt i Aftenposten.

Krav om folkeavstemming vedrørende Bjørvikas framtid.

Vålerengas supporterklubb Klanen er vanvittig stolte av Oslo. Følgelig er vi selvsagt opptatt av hvordan byen skal utvikles videre og da spesielt østkanten, vår egen kant.

Nå står Bjørvika og Sørenga for tur og vi ser at noen få folkevalgte legger premissene for hvordan Oslo øst skal ta form. Resultatet vil bli at noen svært få, svært rike, eksklusivt får tilgang til østkantens ”indrefilet”. Det kan se ut som om det går rett vest med de fleste bydeler i Oslo ettersom blårussens representanter i byrådet styrer, steller og degger for sine ”sugardaddies”. Vel, vi har også ønske for bydelen vår. Blant annet har vi et sterkt ønske om vår egen stadion her.

Det store flertall av Klanens rundt 14 000 medlemmer bor i Oslo øst. Vi er vanlige folk med vanlig lønn, vanlige lån og vanlige husholdninger. Vi er et snitt av Oslo-innbyggeren. Vi har sterke meninger om hvordan bydelen vår skal fungere. Hvordan den skal se ut, hvem den skal være for. Problemet er bare at byrådet så langt velger å overhøre oss. Mon tro hvorfor? Det er da vi som har stemt dem dit.

Siden reguleringsplanene for Bjørvika ble bestemt for to år siden er situasjonen for byen vår forandret seg og nye opplysninger kommet til med tanke på hvordan det faktisk vil bli seende ut, spesielt på Sørenga, der dagens containerhavn ligger nedenfor Ekebergåsen:

• Boligmangelen i Oslo er på langt nær så prekær som da reguleringsplanen ble fattet, særlig ikke på østkanten. Ergo kan man revurdere de vel tusen boligene som er planlagt på Sørenga. Det er fremdeles planlagt ytterligere tolv tusen boliger langs Oslos sjøkant.

• Disse tusen boligene vil fungere som en moderne ”Berlin-mur” mellom Oslo øst og sjøen.

• Erling Lae, folkevalgt representant i bystyret fra vestkantpartiet Høyre, har en optimistisk spådom om tomteprisutviklinga på det omtalte området. Den er fortsatt å regne for fri fantasi, for med en sjøfront noe lenger enn Aker Brygge og kveldssol som bonus sier det seg selv at disse leilighetene ikke er ment for Hvermansen. Men Erling er like blid og from: ”De blir slett ikke så dyre”, sier han igjen. Vel, regnestykket er enkelt: En bolig her vil koste mellom 60 000 og 90 000 kroner pr. kvadratmeter. Regn ut selv: Utgifter til tomt og infrastruktur, pluss selve byggekostnadene, del dette på 1000. Rekk opp hånda den som har råd. Ettroms krypinn på 30 kvadratmeter til 2,25 millioner. Alle østkantere – løp og kjøp! Erling og de folka han omgir seg med synes åpenbart ikke dette er stive priser. Egentlig ikke så overraskende, men noe annet er svært overraskende…

• Nemlig at Arbeiderpartiets Rina Brunsell Harsvik uttaler seg som en Høyrepolitiker. Hvorfor er du på kollisjonskurs med ditt eget parti, Brunsell? Bodd for lenge unna østkanten, kanskje? Registrerte at Groruddalen var strålende for Arbeiderpartiet ved stortingsvalget i høst. Kanskje Gruruddalen vil ha et og annet å formidle ved lokalvalget om to år…

• Fredrikstad, Bergen, Kristiansand, Ålesund, Molde og Stavanger har til felles at de alle har fotballag i norgestoppen. Deres lokalpolitikere har alle forstått at dette er viktig for stoltheten og fellesskapsfølelsen i nærområdet. Derfor har alle disse kommunene subsidiert tomter til sine respektive fotballag, og flere har i tillegg gitt klubbene mange titalls millioner for å bygge fotballstadion.
I Oslo tilbys kommunen markedspris for Sørenga, og i tillegg et fullfinansiert stadion.
I motsetning til Bislett og Holmenkollen vil dette ikke koste det offentlige én krone.
Byens folkevalgte, med Høyre i spissen, sier allikevel nei.
Det er et paradoks at alle tippeligaklubber utenfor hovedstaden får uendelig mye bedre
rammevilkår til å drive toppfotball enn det vi gjør i Oslo.

Så hvorfor holder de så hardt på den opprinnelige reguleringsplanen? – Jo, politikerne hevder det er boliger alene som skaper folkeliv. Du vet slik yrende folkeliv man opplever på Frogner en fin sommerkveld. For ikke snakke om Skillebekk, Bygdøy og Holmenkollen.

En hver Oslo-borger som har vært litt omkring i byen skjønner at dette er sprøyt. Det er tvert om: Bydeler med folkeliv kjennetegnes ved en god blanding av næringsvirksomhet og boliger.

Men det finnes håp.

Entra Eiendom har fremmet et konkret forslag som inneholder premissene for en levende bydel: Kafeer, museer, læringssenter for avansert teknologi, folkebad, hotell og ikke minst en flerbruksarena som kan benyttes til konserter, teater, opera, cricket og selvsagt fotball! Entra er villige til å kjøpe tomta og fullfinansiere denne totalpakka. Hvilken bedre garanti har man for et yrende folkeliv i en prosjektert bydel? Tusen vanvittig dyre boliger? Takk og farvel, Lae. Takk og farvel, Brunsell. Kom ikke her og kødd med østkanten!

Bare så det er sagt: Vi har god hukommelse og store nettverk. Om to år er det lokalvalg i Oslo. Legg dere på minnet at vi husker hvem som hører på folk, og hvem som turer fram og er nyttige idioter for fiffen. Det er ingen skam og snu. I motsatt fall: Husk å stille vekkerklokka på kontorrydding ei uke før valget.

Med ikke akkurat vennlige hilsner på vegne av 13 700 klansmenn- og kvinner.

Styret i Klanen

Harald i Bjørvika

Livet som Vålerengasupporter er et avhengighetsforhold på lik linje med heroin. (Eller melk om vi skal tro reklamen.) Må ha det, bare må ha det. Noen av oss klarer oss med fotballkamper og øl, andre sper på rusen med andre substanser.

Livet som Vålerengasupporter er et avhengighetsforhold på lik linje med heroin. (Eller melk om vi skal tro reklamen.) Må ha det, bare må ha det. Noen av oss klarer oss med fotballkamper og øl, andre sper på rusen med andre substanser. Fortsett å lese «Harald i Bjørvika»

Ingen stadion i Bjørvika?

VG skrev i forrige uke om at utsiktene for stadion i Bjørvika i Vålerenga-regi var alt annet enn gode. Politikerne virket uinformerte og negative. Det var få tomler opp dersom Entra og Vålerenga klarer å klekke ut en plan og finansiering. VPN spurte Kjetil Siem hva han kunne si om stadionplanene nå. Det virket ikke … Fortsett å lese «Ingen stadion i Bjørvika?»

VG skrev i forrige uke om at utsiktene for stadion i Bjørvika i Vålerenga-regi var alt annet enn gode. Politikerne virket uinformerte og negative. Det var få tomler opp dersom Entra og Vålerenga klarer å klekke ut en plan og finansiering. VPN spurte Kjetil Siem hva han kunne si om stadionplanene nå. Det virket ikke som om det er game over ennå. Fortsett å lese «Ingen stadion i Bjørvika?»